Rekrutacja


/

RekrutacjaWitaj!

Na tej stronie znajdziesz wszystkie informacje potrzebne do tego, by rozpocząć naukę w naszej szkole.

REKRUTACJA 2021

Wybierając dalszą drogę kształcenia staraj się wybrać taki zawód, który najbardziej odpowiada Twoim zainteresowaniom. Odpowiednio wybrany przez Ciebie kierunek, da Ci dużo satysfakcji z nauki oraz możliwość osiągania sukcesów zarówno w szkole jak i w późniejszej pracy zawodowej 😉


Zasady rekrutacji do klas pierwszych
Zespołu Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku
na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:

  1. Art.149, art 154 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 tj.)
  2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019, poz. 1737);
  3. Zarządzenie nr 7/2021 Pomorskiego Kuratora Oświaty Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół policealnych, publicznych szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2021/2022

 

§1

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 1, Branżowej Szkoły I stopnia nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.

2. Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie do Szkoły, są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami regulującymi działalność szkoły (Statut Zespołu Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku), a z chwilą przyjęcia do Szkoły – do ich przestrzegania

§2

1. W roku szkolnym 2021 /2022 planuje się utworzenie oddziałów w zawodach:

a) w Technikum nr 1

 • technik automatyk
 • technik elektryk
 • technik informatyk
 • technik programista
 • technik hotelarstwa
 • technik organizacji turystyki
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

b) w Branżowej Szkole I stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi utworzony oddział w zawodach:

 • kucharz
 • elektryk

oraz oddział integracyjny w zawodach:

 • cukiernik
 • pracownik pomocniczy gastronomii (dla kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim)

§3

1. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych odbywa się w systemie elektronicznym.

2. Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Zespołu Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku:

a) wniosek o przyjęcie do szkoły na wymaganym druku (wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej)

b) inne, posiadane przez kandydata zaświadczenia, np. opinia, publicznej poradni pedagogiczno – psychologicznej, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający,

c) we wskazanym w harmonogramie terminie:

 • dwie fotografie
 • zaświadczenie z medycyny pracy (skierowanie wydaje szkoła po zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia)

3. Kandydat ma prawo równocześnie wybrać trzy różne szkoły. Pod pojęciem „szkoła” należy rozumieć każdą szkołę, wchodzącą w skład zespołu szkół, a więc np.: Technikum nr 1, Branżową Szkołę I stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

4. Kandydat we wniosku o przyjęcie na liście preferencji wskazuje kolejno interesujące go klasy z wybranych szkół, np. wszystkie klasy z Technikum nr 1 lub wszystkie klasy Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, bądź też kombinacje tych klas.

5. Podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

6. Szkoła prowadzi rejestr wpływających podań.

7. Oddziału nie tworzy się przy liczbie chętnych poniżej dwudziestu pięciu, z wyjątkiem klasy integracyjnej, chyba że organ prowadzący postanowi inaczej.

8. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany planu naboru w określonych zawodach w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych lub decyzji organu prowadzącego.

§4

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej technikum, szkoły branżowej decyduje suma punktów, której składnikami są:

 • punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty, zawarte w zaświadczeniu ( maksymalnie można uzyskać 100 pkt.);
 • punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych (maksymalnie można uzyskać 72 pkt.);
 • punkty uzyskane za inne osiągnięcia, wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które uwzględnia się w procesie rekrutacji: szczególne osiągnięcia (18pkt.), świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem (7 pkt.), aktywność społeczna (3 pkt.) – maksymalnie 28 pkt.

2. Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.

3. Dyrektor szkoły może wyznaczyć progi punktowe.

4. Do ZSEl (Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi) kandydaci będą przyjmowani według rankingu punktowego, wynikającego z zastosowania procesu postępowania rekrutacyjnego. Na listach przyjętych do poszczególnych oddziałów znajdą się osoby, które uzyskały największą liczbę punktów.

5. Po zebraniu wszystkich danych system rekrutacji automatycznie przydzieli kandydata do określonej szkoły i oddziału na podstawie wskazanych przez niego preferencji wpisanych w ujednoliconym podaniu do elektronicznej bazy danych oraz sumy punktów uzyskanych ze składowych opisanych w §5 i §6

§5

1. Punkty pochodzące z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej są przyznawane z języka polskiego, obowiązkowego języka obcego, matematyki oraz jednych zajęć edukacyjnych w zależności od typu szkoły i zawodu:

 • Technikum nr 1 w zawodzie technik automatyk – fizyka
 • Technikum nr 1 w zawodzie technik elektryk – fizyka
 • Technikum nr 1 w zawodzie technik informatyk – fizyka
 • Technikum nr 1 w zawodzie technik programista – fizyka
 • Technikum nr 1 w zawodzie technik hotelarstwa – geografia
 • Technikum nr 1 w zawodzie technik organizacji turystyki – geografia
 • Technikum nr 1 w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – chemia
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – informatyka

2. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych:

 • celujący – 18 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • dostateczny – 8 punktów
 • dopuszczający – 2 punkty

§6 

1. Punktacji podlegają inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Są to:

a) ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 7 punktów;

b) uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie porozumień:

 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim przeprowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podst. art. 32 ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

 • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
 • tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty
 • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim, organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego i interdyscyplinarnego – 7 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego i interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
 • tytuł laureata konkursu tematycznego i interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punktów

e) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punkty
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punkty
 • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów
 • tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty
 • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty

f) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienionych, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 punkty
 • krajowym – 3 punkty
 • wojewódzkim – 2 punkty
 • powiatowym – 1 punkt

2) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

3) Osiągnięcia w aktywności na rzecz aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

§7

1. W przypadku równorzędnych wyników punktowych, uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, w jego drugim i trzecim etapie stosuje się zasady zgodne z zapisami prawa oświatowego.

§8 

1. Do wybranej klasy przyjęci zostaną kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów.

2. Kandydaci umieszczeni na listach przyjętych do szkoły są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w wyznaczonym terminie poprzez dostarczenie:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenia lekarskiego, zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów
 • dwóch fotografii,
 • karty zdrowia i szczepień,

3. Kandydaci umieszczeni na listach przyjętych do szkoły są zobowiązani do  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§9

1. Dyrektor szkoły do przeprowadzenia rekrutacji absolwentów szkoły podstawowej powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną, która pracuje zgodnie z Procedurami pracy komisji rekrutacyjnej oraz harmonogramem, będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu.

2. Wynik postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu kandydata do szkoły. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów będzie możliwe także poprzez informację umieszczoną na stronie internetowej szkoły.

3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych oddziałów szkoły . Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy przyjętych kandydatów jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście  opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

§10

1. W terminie do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub jego prawnego opiekuna. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic  może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy .

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie do 3 dni od złożenia odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

§11

Sprawy, których nie reguluje niniejszy regulamin, są rozstrzygane zgodnie z postanowieniami aktów prawnych wymienianymi na wstępie.


Dla kandydatów spoza terenu Słupska, ubiegających się o przyjęcie do szkoły, istnieje możliwość zakwaterowania w bursie szkolnej (informacje pod nr telefonu:  tel./fax. (59) 845-61-82, (59) 845-61-83, (59) 845-62-00).Wybierz język / translate »