Projekty – „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru”

Projekt Finansowany W Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Na Lata 2014-2020.
Nazwa Projektu: „Szkoła Zawodowa Szkołą Dobrego Wyboru – Podniesienie Jakości Edukacji W Ponadgimnazjalnych Szkołach Zawodowych W Słupsku”
Nr Wniosku O Dofinansowanie: RPPM.03.03.01-22-0017/16

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku od roku 2016/17 rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Szkoła zawodowa, szkołą dobrego wyboru-podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”, finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt ma charakter zintegrowany w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w którym Miasto Słupsk otrzymało dofinansowanie. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół w mieście Słupsk, jak również zwiększenie szans uczniów na odniesienie sukcesu na rynku pracy, dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów rynku pracy, zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi.

Na projekt zintegrowany składają się:

1) Projekt pn. „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku” w ramach konkursu w Poddziałaniu 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej, Całkowita wartość: 6 294 749,74 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 5 665 274,77 zł .

2) Projekt pn. „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku” w ramach konkursu w Działaniu 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Całkowita wartość: 6 426 610,00 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 462 618,47 zł.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku projektem objęci są uczniowie kształcący się w branży ICT w zawodach: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik elektronik oraz nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych.

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące działania:

– organizacja staży zawodowych uczniów u pracodawców;
– organizacja zajęć nastawionych na rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli ,w tym:

szkolenia i kursy specjalistyczne w ramach szkolnictwa poza formalnego;
wyjazdy studyjne,
laboratoria na wyższych uczelniach,
organizacja doradztwa zawodowego w szkole;
doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

Rekrutacja jest prowadzona w sposób otwarty i ciągły. Zakłada się łączny udział 320 uczniów, którzy otrzymają wsparcie przewidziane w projekcie. Projekt realizowany jest w latach 2016-2021.

Poniżej dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin projektu

plik pdf

załącznik 2

Deklaracja uczestnictwa


..


.


O projekcie w mediach

TV SŁUPSK


Wybierz język / translate »