Pomoc zdrowotna dla nauczyciela

Szanowny/a Pan/i

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania oraz Zarządzenia Nr 764/E/2021 Prezydenta Miasta Słupska ustala się nowe zasady dostarczania dokumentów w ramach pomocy zdrowotnej.
Zgodnie z § 3 ust. 2 zarządzenia wnioski składa się do Prezydenta Miasta Słupska za pośrednictwem szkoły (do księgowości szkoły).

Do wniosku należy dołączyć:
1. Aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie
2. Dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (oryginały faktur, rachunków)
3. Pełnomocnictwo w przypadku wystąpienia okoliczności złożenia wniosku przez pełnomocnika
4. Inne dokumenty uzasadniające przyznanie zapomogi

Wnioski niekompletne, które nie będą uzupełnione w wyznaczonym terminie oraz błędnie wypełnione lub nieczytelne pozostawia się bez rozpatrzenia.

Aktualne wnioski o przyznanie świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli do pobrania na stronie poniżej:


Wybierz język / translate »