Matura


/

Matura


ważne informacje:

Aktualizacja 2020.05.21


Wewnątrzszkolna instrukcja maturalna

Komunikat o harmonogramie
Komunikat o przyborach
Komunikat o dostosowaniach
Komunikat o egzaminie z informatykiMaturzysto.


• W związku ze zmianami zawartymi w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „NOWEJ” formule obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020” informuję, że w tegorocznej sesji egzaminacyjnej nie przeprowadza się egzaminów ustnych.


Do części ustnej egzaminu maturalnego może jedynie przystąpić absolwent, który:
a) w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
b) zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.


Absolwenci, o których mowa w pkt a) i b), do 25 maja 2020 r. (nieprzekraczalny termin) zobowiązani są przekazać informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu do dyrektora szkoły, przesyłając drogą elektroniczną (sekretariat@zsp1slupsk.pl) albo faksem (59 8433178) wypełniony załącznik nr 28_1905 oraz dołączając dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej.


W załączniku – formularz informacji o przystąpieniu do egzaminu ustnego.


• Informuję również, że od 01.06.2020 r. istnieje możliwość udziału w konsultacjach z przedmiotów maturalnych. Chęć udziału należy zgłosić w sekretariacie szkoły (tel. 598433178 lub 699 926 174) do 25.05.2020 r. Harmonogram konsultacji zostanie udostępniony na stronie internetowej szkoły.


• Szczegółowe informacje dot. sposobu organizacji egzaminów zostanie przekazana najpóźniej na początku czerwca.