Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI
do Zespołu Szkół „Elektryk”
Noblistów Polskich w Słupsku
na rok szkolny 2023/2024

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych,                       z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do końca lutego 2023 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 maja 2023 r.

do 20 czerwca 2023r. do godz. 15.00

od 1 sierpnia 2023 r. do 3 sierpnia 2023 r
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, ewentualnie w przypadku zamiany szkół, do których kandydat kandyduje, złożenie nowego wniosku. od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00

 

 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych                         z ustaleniem tych okoliczności. do 12 lipca 2023 r.

 

3 sierpnia 2023 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. do 18 lipca 2023 r.

 

10 sierpnia 2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                               i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły 19 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

 

11 sierpnia 2023 r.

do godz. 15.00

 

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia do szkoły,        w przypadku złożenia przez kandydata

oświadczenia o wyborze tej szkoły.

od 15 maja 2023 r. do 24 lipca 2023 r. od 1 sierpnia 2023 r. do 11 sierpnia 2023 r.
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez:

·         dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

 (o ile nie zostały one złożone wcześniej) przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata

·         zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

od 20 lipca 2023 r.

do 26 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

od 14 sierpnia 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 27 lipca 2023 r.

 do godz. 14.00

 

18 sierpnia 2023 r.

Wybierz język / translate »