Harmonogram rekrutacji


/

Harmonogram rekrutacji


HARMONOGRAM REKRUTACJI

do Zespołu Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku

na rok szkolny 2020/2021

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do końca lutego 2020 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje. od 31 lipca 2020 r.

do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 4 sierpnia 2020 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. do 11 sierpnia 2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły 12 sierpnia 2020 r.
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia do szkoły, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. od 15 czerwca 2020 r.

do 14 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez:       
– dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej) przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata
– dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
od 13 sierpnia 2020 r.

do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 sierpnia 2020 r.

 do godz. 14.00

Wystąpienie rodzica /opiekuna kandydata do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 22 sierpnia 2020 r.
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
Rozpatrzenie przez Dyrektora szkoły  odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły