Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI

do Zespołu Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku

na rok szkolny 2021/2022

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do końca lutego 2021 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021r. do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r. do 6 sierpnia 2021 r

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, ewentualnie w przypadku zamiany szkół, do których kandydat kandyduje, złożenie nowego wniosku.

od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

 

od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca 2021 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 21 lipca 2021 r.

 

13 sierpnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

22 lipca 2021 r.

 

16 sierpnia 2021 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia do szkoły, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

od 17 maja 2021 r.
do 26 lipca 2021r.

od 3 sierpnia 2021 r. do 13 sierpnia 2021r.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez:

  • dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • (o ile nie zostały one złożone wcześniej) przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2021r. do 20 sierpnia 2021r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

 

23 sierpnia 2021 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia 2021 r.

26 sierpnia 2021 r.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Rozpatrzenie przez Dyrektora szkoły  odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły


Wybierz język / translate »