Organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Kategorie : koronawirus

18.01.2021:


INFORMACJA DLA OSÓB Z TERENU MIASTA SŁUPSKA MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2, W TYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Przeciw Covid-19 Prezydent Miasta Słupska organizuje transport do punktów szczepień zlokalizowanych na terenie miasta Słupska.


Transport przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na terenie miasta Słupska:
  1. Osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) lub odpowiednio I grupę inwalidzką z w/w schorzeniami;
2. Osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.


Zgłaszanie potrzeby transportu do punktu szczepień:
  1. Za pośrednictwem Punktu Szczepień:
– osoba zainteresowana zgłasza trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień pracownikowi podczas osobistej rejestracji w punkcie szczepień;
– podmiot dokonujący szczepień zwraca się do koordynatora ds. transportu, wyznaczonego przez Prezydenta Miasta Słupska o potrzebie zorganizowania transportu.
  2. Osoby rejestrujące się na szczepienia poprzez bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień tel. 989 lub elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl:
– osoba zainteresowana zgłasza trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień bezpośrednio Koordynatorowi Prezydenta Miasta Słupska ds. Transportu.
3. Zgłoszenia dokonuje osoba podlegająca szczepieniu lub opiekun prawny.
4. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), uwzględniając wskazania medyczne, dokonuje kwalifikacji na szczepienia oraz do ewentualnego transportu.
5. W zgłoszeniu o potrzebie transportu należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz miejsce, datę i godzinę szczepienia.
6. Osoba zgłaszająca potrzebę transportu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
7. Dojazd do punktu szczepień będzie zorganizowany w dwie strony (tam i z powrotem).
8. Transport do punktu szczepień jest bezpłatny.
9. Dowóz osób do punktu szczepień odbywać się będzie z poszanowaniem rygorów sanitarnych i zgodnie z wytycznymi inspekcji sanitarnej.
10. Potrzeba transportu podlega weryfikacji przez Koordynatora Prezydenta Miasta Słupska ds. Transportu w zakresie jej zasadności.
11. Zgłoszenia o potrzebie transportu muszą być dokonane z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na jego zorganizowanie, nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem szczepienia.
12. Transport do punktu szczepień będzie dokonywany przez podmioty z którymi Prezydent Miasta Słupska podpisał stosowne umowy lub doraźnie, w sytuacjach nagłych przez Straż Miejską w Słupsku lub Państwową Straż Pożarną.
13. W stosunku do osób niekwalifikujących się do transportu, szczepienia  dokonywać będą w miejscu zamieszkania mobilne zespoły szczepień, zorganizowane na bazie punktów szczepień.


Dedykowanymi miejscami realizacji szczepień na terenie Miasta Słupska są następujące podmioty:
• Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku przy ul. 11 Listopada 7, tel. 721 201 115;
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lekarz Domowy” przy ul. Kołłątaja 31, tel. 601 145 550 oraz przy ul. Chełmońskiego 3 tel. 603 996 000;
• Praktyka Lekarzy Rodzinnych „AUXILIUM” Lidzińska, Słojka, Dołek przy ul. Jana Pawła II 1, tel. 59 84 68 625;
• INVICTA Sp. z o.o. przy ul. Leszczynowej 16, tel. 600 466 758;
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie, Poradnia Lekarza POZ w Słupsku przy ul. J. Lelewela 58,
tel. 47 74 20 513;
• Wojewód
zki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku przy ul. Hubalczyków 1, tel. 59 84 60 700.


Infolinia dotycząca szczepień i transportu na terenie miasta Słupska: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku
Czynna codziennie od godz. 8:00 do godz. 20:00
telefon: 59 842 64 67, 59 848 84 97
693 390 025 – SMS dla osób niesłyszących i niedosłyszących


Zgłaszanie Potrzeb Transportowych: Koordynator Prezydenta Miasta Słupska ds. Transportu – Dyżurny Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku
Dostępny całodobowo
telefon: 59 842 64 67, 59 848 84 97
693 390 025 – SMS dla osób niesłyszących i niedosłyszących
e-mail: czk@um.slupsk.pl

UWAGA: Transport do miejsca szczepień będzie uruchomiony od dnia 25 stycznia 2021 r.Załączniki:


Koronawirus – komunikaty, ważne wiadomości, informacje bieżące, raporty, procedury i zalecenia


Rozporządzenie zmieniające ograniczenia, nakazy i zakazy

Kategorie : koronawirus

05.01.2021:


Rozporządzenie zmieniające ograniczenia, nakazy i zakazy oraz inny akt prawny dotyczący obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w celu zapoznania się oraz realizacji i rozpowszechnienia.

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 12).

Uchyla się § 9:
§ 9. Do dnia 17 stycznia 2021 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–16.00, przemieszczanie się małoletnich do ukończenia 16. roku życia może się odbywać wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej, lub miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, a w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – także do miejsca realizacji tej nauki, powrót z nich do miejsca zamieszkania albo odbywa się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego, lub półkolonii.

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie metody zapobiegania COVID-19 (Dz. U. poz. 10).


Akty prawne


Koronawirus – komunikaty, ważne wiadomości, informacje bieżące, raporty, procedury i zalecenia


Ministerstwo Zdrowia uruchomiło w całej Polsce projekt DOM

Kategorie : koronawirus

18.12.2020:Ministerstwo Zdrowia uruchomiło w całej Polsce projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM), czyli system zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19. W jego ramach każdy, kto ma pozytywny wynik testu na koronawirusa, może otrzymać pulsoksymetr. To urządzenie bada poziom saturacji, czyli nasycenia krwi tętniczej tlenem i przekazuje dane do centrum monitoringu. Dzięki temu, w razie pogorszenia parametrów, do pacjenta szybko zostanie wezwane pogotowie ratunkowe.


Kto może otrzymać pulsoksymetr?
Pacjenci, którzy ukończyli 55 lat są automatycznie włączeni do programu Domowej Opieki Medycznej (DOM). Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku na COVID-19 pracownik Poczty Polskiej dostarczy urządzenie do domu pacjenta.
Jeśli pacjent ma mniej niż 55 lat, wtedy, by otrzymać urządzenie:
• musi wypełnić formularz kontaktowy Pulsocare, który znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://form.govtech.gov.pl/ankieta/580284/formularz-pulsocare-dla-osob-ktore-ukonczyly-55-rok-zycia.html,
• zostanie zakwalifikowany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który jest zarejestrowany w systemie DOM. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej po otrzymaniu informacji, że u pacjenta zdiagnozowano COVID-19, na podstawie wywiadu medycznego, może go zakwalifikować do programu telemonitoringu. Wtedy pacjent otrzyma dane do logowania w systemie przez SMS, a pulsoksymetr zostanie dostarczony do jego domu przez listonosza Poczty Polskiej. Informacja o tym, że dana osoba potrzebuje sprzętu do telemonitoringu, będzie automatycznie przekazywana do Poczty Polskiej.


Na czym polega program DOM?
Istotą programu jest samodzielny pomiar saturacji oraz tętna przez pacjenta w domu za pomocą pulsoksymetrów oraz pomiar temperatury, zanotowanie liczby oddechów czy objawów chorobowych.
Pacjent zakłada na palec pulsoksymetr, a urządzenie automatycznie łączy się z telefonem, na którym jest wgrana specjalna aplikacja PulsoCare. Wyniki, po wprowadzeniu do aplikacji na telefonie lub w komputerze, są przesyłane do systemu.
Jeśli parametry któregoś z chorych się pogorszą – konsultanci i lekarze pracujący w Centrum Kontaktu Domowej Opieki Medycznej będą reagować. Za Centrum Kontaktu DOM odpowiada PZU Zdrowie.
Konsultanci w Centrum otrzymują natychmiastowe powiadomienie w przypadku nieprawidłowego wyniku badania. Pacjent może zostać skierowany na zdalną konsultację, która odbywa się w formie teleporady z lekarzem. W razie konieczności konsultanci wezwą do pacjenta pogotowie ratunkowe.
Kluczowe w tym procesie jest odpowiednio wczesne uchwycenie przez lekarzy pacjentów, którzy ze względu na nagłe pogorszenie stanu zdrowia powinni trafić na leczenie szpitalne. W ramach Centrum Kontaktu Domowej Opieki Medycznej konsultanci i lekarze PZU Zdrowie realizują działania 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

Technologia w służbie pacjenta
Wyniki badań pacjentów są zbierane poprzez system PulsoCare. System jest udostępniony pacjentom jako strona internetowa na komputerze (https://pulsocare.mz.gov.pl) lub jako aplikacja mobilna na telefonie. Darmowa aplikacja mobilna jest dostępna poprzez platformy Android (Google Play) i iOS (Appstore). Wszyscy pacjenci posiadający dostęp do internetu mogą z niej skorzystać.
W systemie PulsoCare pacjenci wprowadzają wyniki pomiarów z pulsoksymetru i odpowiadają na pytania dotyczące stanu zdrowia w ankiecie. Aplikacja mobilna łączy się z pulsoksymetrem przez Bluetooth i sama sczytuje dane o poziomie saturacji i tętnie pacjenta. Dane można również wprowadzić do systemu ręcznie po przeczytaniu ich z ekranu pulsoksymetru.

Dostępność programu i pulsoksymetrów
Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło program DOM od pilotażu w województwie małopolskim. Trafiło tam około 1,5 tys. pulsoksymetrów. Obecnie program został rozszerzony na całą Polskę. Do wszystkich placówek POZ w kraju została wysłana informacja o programie z prośbą o zgłaszanie się lekarzy i pielęgniarek do systemu. Codziennie odbywają się szkolenia online dla lekarzy z obsługi aplikacji.
Program Domowej Opieki Medycznej ma nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów, lecz także odciążyć lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w nadzorze nad pacjentami z COVID-19.
Lekarz POZ, rejestrując pacjenta do programu DOM, musi wypełnić kilka pól w systemie. Zestaw przekazywanych danych został maksymalnie ograniczony, żeby nie powodować dużego nakładu pracy po stronie lekarzy POZ i faktycznie usprawniać ich pracę. Wystarczy podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu, numeru PESEL i adresu pacjenta, aby system sam wysłał pacjentowi SMS-a z danymi do logowania do aplikacji PulsoCare oraz wiadomość do Poczty Polskiej z adresem pacjenta dla listonosza, który w ciągu doby dostarczy mu pulsoksymetr. Opcjonalnie lekarz może również podać dodatkowo dane osoby kontaktowej, do której należy dzwonić, jeżeli pacjent nie będzie odbierał telefonu.
Program Domowej Opieki Medycznej jest bezpłatny i całkowicie finansowany ze środków własnych Ministerstwa Zdrowia w ramach rezerwy celowej.
Załączniki:
1. Prezentacja – MZ_konferencja_DOM_30112020.
2. Plakat – Plakat_50X70CM.


Koronawirus – komunikaty, ważne wiadomości, informacje bieżące, raporty, procedury i zalecenia
Zostań dawcą osocza

Kategorie : koronawirus

20.11.2020:


Szanowni Państwo,
w imieniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II, mieszczącego się w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 21, zwracam się z gorącym apelem do ozdrowieńców, aby zostali dawcami osocza.

Osocze osoby która przebyła zakażenie wirusem SARS CoV-2 zawiera przeciwciała, które wspomagają leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Oddając osocze możesz uratować życie drugiemu człowiekowi!

Poniżej znajduje się poradnik zawierający szczegółowe informacje dotyczące zasad kwalifikowania osób do pobrania osocza oraz sposobu przygotowania się do tego zabiegu.

W celu uzyskania innych niezbędnych informacji zachęcam również do kontaktu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II, pod nr. tel.: 59 842 20 21 – 23 lub e-mailowo: se­kre­ta­ria­t@kr­wio­daw­stwo.slupsk.pl

Poradnik


Koronawirus – komunikaty, ważne wiadomości, informacje bieżące, raporty, procedury i zalecenia


Utworzono Izolatorium Poddąbie „Słowiniec”

Kategorie : koronawirus

18.11.2020:Informuję, że w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wczasowym „Słowiniec” w Poddąbiu ul. Promenada Słońca 24 zostało utworzone izolatorium. Telefon kontaktowy w sprawie przyjęcia osób do izolatorium: 517 117 550.

Do objęcia opieką w izolatorium kwalifikują się osoby, od których pobrano materiał biologiczny w celu wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, skierowane na piśmie do tego izolatorium przez lekarza szpitala albo lekarza zakładu leczniczego, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, albo przez lekarza lub felczera, który udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, albo przez państwowego inspektora sanitarnego:

1) z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, do spełnienia kryteriów wypisu lub do podjęcia przez personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium decyzji o przeniesieniu do szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym z powodu pogorszenia stanu zdrowia; personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium uzgadnia tę decyzję z lekarzem szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym;

2) hospitalizowane z powodu COVID-19, niewymagające dalszego leczenia w warunkach szpitalnych.


Koronawirus – komunikaty, ważne wiadomości, informacje bieżące, raporty, procedury i zalecenia


Komunikat Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Słupsku

Kategorie : koronawirus

12.11.2020:


Komunikat PPIS zgodny ze stanem prawnym na dzień 09-11-2020


Koronawirus – komunikaty, ważne wiadomości, informacje bieżące, raporty, procedury i zalecenia


Koronawirus – to powinno się wiedzieć !!!

Kategorie : koronawirus

10.11.2020:


Co warto robić, żeby nie ulec zarażeniu?
Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Pamiętaj o zasadzie DDMA+W, czyli:
• Dystans
• Dezynfekcja
• Maseczka
• Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
• Wietrzenie
Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.
Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Objawy koronawirusa
Masz objawy COVID-19? Sprawdź, co robić!
1. Osoby zakażone koronawirusem zwykle mają:
• wysoką gorączkę,
• kaszel,
• duszności,
• utratę węchu lub smaku.
Rzadziej pojawiają się takie objawy, jak bóle mięśni i głowy, biegunka, wysypka.
Upewnij się, czy twoje objawy są charakterystyczne dla koronawirusa. Wykonaj test oceny ryzyka online – https://pacjent.gov.pl/koronawirus/sprawdz-objawy
2. Pamiętaj, jeśli masz objawy COVID-19, zostań w domu i umów się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) na teleporadę.
Lekarz po przeprowadzeniu oceny stanu zdrowia, zdecyduje, czy skierować Cię na test na koronawirusa.
3. Jeśli bardzo źle się czujesz – masz poważne duszności lub kłopoty z oddychaniem, zadzwoń niezwłocznie na 112 w celu uzyskania pomocy medycznej. Uprzedź jednocześnie, że masz lub możesz mieć koronawirusa. Niebawem będzie dostępna Nocna Pomoc Lekarska z uprawnieniem zlecania testów COVID-19.

Kwarantanna/izolacja
Kto jest objęty kwarantanną i ile trwa? Co z moimi współdomownikami? Miałem kontakt z osobą zakażoną
Jeśli masz pytanie związane z kwarantanną – skontaktuj się z sanepidem
Przede wszystkim wypełnij formularz online. Zadane tu pytanie trafia bezpośrednio do sanepidu, który w ciągu 24 h skontaktuje się z Tobą i udzieli odpowiedzi. Do wysłania zgłoszenia niezbędne jest posiadanie:
• profilu zaufanego lub
• dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub
• konta internetowego w iPKO, Inteligo, Banku Spółdzielczym.

>> WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE <<
https://login.gov.pl/login/login?ssot=jijtp67cxb2i9wvr2vtx

Skontaktuj się z inspekcją sanitarną (sanepidem), jeśli:
• miałeś(-aś) bliski kontakt z osobą zakażoną,
• chcesz zgłosić bliski kontakt w imieniu innej osoby.
Jeśli nie masz profilu zaufanego i nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, zadzwoń na infolinię pod numer telefonu +48 22 25 00 115.

Automatyczne powiadomienia o kwarantannie
W ramach digitalizacji inspekcji sanitarnej uruchomiliśmy automatyczne powiadomienia o nałożeniu kwarantanny.
+48 22 10 43 705 to numer, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdują się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę.

Wyniki testu oraz decyzja o kwarantannie/izolacji
Mam pozytywny wynik – co dalej? Mam ujemny wynik – czy mogę wychodzić z domu? Nie mam wyniku testu, co robić?
Wynik testu i informacje o swojej kwarantannie i izolacji znajdziesz na IKP
Informacje o wyniku testu, kwarantannie lub izolacji znajdziesz na IKP.
Jeśli twoje dziecko zostało skierowane na kwarantannę lub ma przebywać na izolacji domowej, taka informacja znajdzie się na jego IKP. Ten rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia, ma dostęp do konta dziecka i może to sprawdzić.
Na IKP możesz też pobrać dokument potwierdzający kwarantannę lub izolację z elektronicznym podpisem, który w razie potrzeby możesz wysłać pracodawcy.
IKP to Internetowe Konto Pacjenta – bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia. Żeby się zalogować musisz mieć profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód). Możesz też zalogować się przez konto internetowe iPKO lub Inteligo w PKO lub przez bank spółdzielczy.
Informacje te posiada również Twój lekarz POZ.

Zasiłek
Czy mogę pracować zdalnie na izolacji lub kwarantannie? Kiedy jestem na L4?
Jeśli masz pytania dot. zasiłków, świadczeń i ulg w prowadzonej działalności, zadzwoń do ZUS
Infolinia ZUS: +48 22 560 16 00
Skontaktuj się z infolinią ZUS, jeśli masz pytania dotyczące:
• zasiłku opiekuńczego i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji – po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 9 – zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji,
• ulgi i umorzenia oraz zawieszenia działalności – po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 7 – ulgi i umorzenia oraz zawieszenie działalności.

Kontakt dla Głuchych
Infolinia w sprawie koronawirusa dla osób głuchych
Jak połączyć się z tłumaczami? Istnieje kilka możliwości:
• komunikator messenger, bezpośrednio ze strony FB koronawiruspjm,
• komunikator skype login: Koronawirus-Tłumacz PJM,
• komunikator IMO, który umożliwia połączenia na komputerze: nr 609 939 546,
• aplikacja tłumacz on-line języka migowego.
Infolinię obsługuje Polski Związek Głuchych. Jest dostępna w trybie 24/7.
Zachęcamy do skorzystania z infolinii także personel medyczny, z którym skontaktuje się osoba niesłysząca.


Koronawirus – komunikaty, ważne wiadomości, informacje bieżące, raporty, procedury i zalecenia


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Kategorie : koronawirus

4.11.2020:


Wynik testu i informacje o swojej kwarantannie i izolacji znajdziesz w IKP
Informacje o wyniku testu, kwarantannie lub izolacji znajdziesz w IKP. Znajdziesz tam też te same dane dotyczące Twoich dzieci.
IKP to Internetowe Konto Pacjenta – bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia. Żeby się zalogować musisz mieć profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód). Możesz też zalogować się przez bank PKO BP, jeśli masz konto internetowe iPKO lub Inteligo.
Informacje te posiada również Twój lekarz POZ.

Masz objawy COVID-19? Sprawdź, co robić!
Pamiętaj, jeśli masz objawy COVID-19, zostań w domu i umów się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) na teleporadę.
Lekarz po przeprowadzeniu oceny stanu zdrowia, zdecyduje, czy skierować Cię na test na koronawirusa.
Jeśli bardzo źle się czujesz – masz poważne duszności lub kłopoty z oddychaniem, zadzwoń niezwłocznie na 112 w celu uzyskania pomocy medycznej. Uprzedź jednocześnie, że masz lub możesz mieć koronawirusa. Niebawem będzie dostępna Nocna Pomoc Lekarska z uprawnieniem zlecania testów COVID-19.

Jeśli masz pytanie związane z kwarantanną – skontaktuj się z sanepidem
Przede wszystkim wypełnij formularz online. Zadane tu pytanie trafia bezpośrednio do sanepidu, który w ciągu 24 h skontaktuje się z Tobą i udzieli odpowiedzi. Do wysłania zgłoszenia niezbędne jest posiadanie:
• profilu zaufanego lub
• dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub
• konta internetowego w iPKO, Inteligo, Banku Spółdzielczym.
Skontaktuj się z inspekcją sanitarną (sanepidem), jeśli:
• masz koronawirusa (dodatni wynik testu na koronawirusa SARS-CoV-19),
• miałeś(-aś) bliski kontakt z osobą zakażoną,
• chcesz zgłosić dodatni wynik testu na koronawirusa w imieniu innej osoby,
• chcesz zgłosić bliski kontakt w imieniu innej osoby.
Jeśli nie masz profilu zaufanego i nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, zadzwoń na infolinię pod numer telefonu 22 25 00 115.

Automatyczne powiadomienia o kwarantannie
W ramach digitalizacji inspekcji sanitarnej uruchomiliśmy automatyczne powiadomienia o nałożeniu kwarantanny.
+48 22 10 43 705 to numer, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdują się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę.

Masz objawy lub podejrzenie zakażenia?
Infolinia NFZ: 800 190 590
Skontaktuj się z infolinią NFZ, jeśli masz pytania dotyczące posiadania objawów lub podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Jeśli masz pytania dot. zasiłków, świadczeń i ulg w prowadzonej działalności, zadzwoń do ZUS
Infolinia ZUS: 22 560 16 00
Skontaktuj się z infolinią ZUS, jeśli masz pytania dotyczące:
• zasiłku opiekuńczego i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji – po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 9 – zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji,
• ulgi i umorzenia oraz zawieszenia działalności – po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 7 – ulgi i umorzenia oraz zawieszenie działalności.


Serwis Rzeczypospolitej Polskiej: Koronawirus – informacje i zalecenia


Koronawirus – komunikaty, ważne wiadomości, informacje bieżące, raporty, procedury i zalecenia


Wybierz język / translate »