Kurs projektowania, implementacji oraz administrowania bazami danych

Kurs projektowania, implementacji oraz administrowania bazami danych dla 15 uczniów w dniach 07-11.10.2019 roku

Celem kursu było przygotowanie uczniów do budowy relacyjnych baz danych, zapoznanie z językiem SQL, jego możliwościami oraz składnią. Poznanie narzędzi do pracy z bazami danych na serwerze MS SQL Server. Poznanie możliwości wyszukiwania prostego i zaawansowanego oraz sposoby edycji danych i ich zatwierdzania. Zapoznanie się również z tworzeniem struktur do przechowywania danych i zarządzania nimi. Poznanie zagadnień dotyczących wydajności operacji na bazie danych.


Projekt „Młodzieżowi Edukatorzy Seksualni”,

Pismo przewodnie

plik pdf

Scenariusze lekcji

plik pdf


Kurs projektowania, implementacji oraz administrowania bazami danych

W dniach 23-27.09.2019 roku zrealizowano “Kurs projektowania, implementacji oraz administrowania bazami danych” dla 15 uczniów naszej szkoły w ramach projektu “Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru……”.
Celem kursu było przygotowanie uczniów do budowy relacyjnych baz danych, zapoznanie z językiem SQL, jego możliwościami oraz składnią. Poznanie narzędzi do pracy z bazami danych na serwerze MS SQL Server. Poznanie możliwości wyszukiwania prostego i zaawansowanego oraz sposoby edycji danych i ich zatwierdzania. Zapoznanie się również z tworzeniem struktur do przechowywania danych i zarządzania nimi. Poznanie zagadnień dotyczących wydajności operacji na bazie danych


Inaugurujące spotkania z dyrektorem i wychowawcami

Kategorie : informacje bieżące

Dyrektor szkoły i wychowawcy zapraszają rodziców/prawnych opiekunów uczniów na spotkania, które odbędą się 10 i 11 września 2019 r. wg następującego porządku.

10 września 2019 r.:
godz. 16.00 klasy I po SP w auli
godz. 16.45 klasy I po G w auli
po spotkaniu z dyrektorem w auli spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach
godz. 16.00 klasy II i III (z wyjątkiem klasy 2f i 2dI) w wyznaczonych salach.

11 września 2019 r. o godz. 16.00:
klasy maturalne spotkanie z dyrektorem w auli, a następnie z wychowawcami w salach
klasy 2f i 2dI z wychowawcami w salach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na inaugurujące spotkania z dyrektorem i wychowawcami.

Harmonogram spotkań


Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019 r. na dziedzińcu szkoły.

Klasy II, III i IV o godzinie 9.00.

Klasy I po szkole podstawowej o godzinie 10.00, a klasy I po gimnazjum o 10.30.

Po części oficjalnej uczniowie spotkają się z wychowawcami w wyznaczonych salach.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane podczas oficjalnej uroczystości. Znajdują się one także na tablicy informacyjnej w holu szkoły.

Zapraszamy.


Wyniki egzaminu zawodowego – sesja: czerwiec 2019

Kategorie : informacje bieżące

W sekretariacie szkoły można odbierać już świadectwa z egzaminu zawodowego z sesji – lato 2019. Przypominamy również, że zdający mają możliwość wglądu w wyniki poprzez serwis dla zdającego na stronie: www.oke.gda.pl

Wszyscy, którzy nie zdali egzaminu mogą złożyć deklarację z ewentualnymi załącznikami na sesję zima 2020, do 6 września 2020 r.


Informacja: 26 lipca 2019 r. sekretariat szkoły będzie nieczynny!

Kategorie : informacje bieżące

Uprzejmie informujemy, ze w dniu 26 lipca 2019 r. (piątek) sekretariat szkoły jest nieczynny.

Za nieudogodnienia przepraszamy.


Ważny komunikat dla maturzystów!

Kategorie : informacje bieżące

Uprzejmie informuję, że świadectwa maturalne oraz zaświadczenia o wynikach matury będą wydawane w sekretariacie szkoły od czwartku, 04 lipca 2019 r. od godz. 9.00.
Równocześnie informuję,że:
* osoby, które nie zdały egzaminu z jednego przedmiotu, mają prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego 20.08.2019 r. pod warunkiem złożenia w sekretariacie szkoły pisemnego oświadczenia o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu do 11.07.2019 r., niezłożenie oświadczenia uniemożliwi przystąpienie do poprawki;
* osoby, które nie mogą osobiście odebrać świadectwa maturalnego, mogą upoważnić pisemnie wskazaną osobę;

Upowaznienie do odbioru świadectwa

plik pdf


Uwaga kandydaci! Ważny komunikat! – AKTUALIZACJA!

Kategorie : informacje bieżące

W dniach 05 – 08.07.2019 r. szkoła będzie wydawała kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia do szkoły skierowania na badanie lekarskie.

Do 10.07.2019 r. kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez:
• dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej)
• zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Niedostarczenie ww. dokumentów uniemożliwi przyjęcie kandydata do szkoły.

Z powyższego wynika, że kandydaci w dniach 05 – 10.07.2019 r. muszą wykonać badania w medycynie pracy i dostarczyć zaświadczenie do szkoły.


Aktualizacja 09.07.2019

Komunikat dla kandydatów starających się
o przyjęcie
do technikum i branżowej szkoły I stopnia

W związku z informacją przekazaną przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku o niemożności wykonania badań i wydania zaświadczeń lekarskich zawierających orzeczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu do dnia 10 lipca 2019 r., wydłuża się termin dostarczenia zaświadczeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00.


Drodzy absolwenci – Badanie losów absolwentów

W związku z realizacją projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”, którego jednym z celów jest stworzenie ujednoliconego narzędzia do badania losów absolwentów, który zgodnie z zaleceniami komisji monitorującej został wdrożony we wszystkich szkołach ponadpodstawowych z terenu Miasta Słupska.

Głównym celem badania będzie analiza rozwoju i realizowania się absolwentów słupskich szkół na podstawie przeprowadzonych systematycznych badań. Badaniem powinni zostać objęci absolwenci w następujących przedziałach czasowych: moment ukończenia nauki w szkole, 6 miesięcy, 3 i 5 lat po ukończeniu szkoły.

W związku z powyższym zamieszczamy na naszej stronie internetowej ankietę.

Prosimy absolwentów o wypełnienie ankiety, przy czym:

– absolwenci z 2018 r. w terminie do końca sierpnia 2019 r.

– absolwenci tegoroczni do końca grudnia 2019 r.

Dziękujemy