Komunikat dotyczący zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Zdjęcie przedstawia logo Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Słupsku

Komunikat dotyczący zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Komunikat 10.05.2021

Słupsk, dnia 10 maja 2021 r.,
godz. 14:30
K O M U N I K AT
dotyczący zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie
miasta Słupska

W dniu 6 maja 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego ukazało się Rozporządzanie Wojewody Pomorskiego w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego (Dz. Urz. woj. pomorskiego, poz. 1672).

W rozporządzeniu obszar miasta Słupska został uznany jako zagrożony grypą ptaków w związku
z występowaniem grypy ptaków u ptaków dzikich.

Rozporządzenie wprowadza w ww. obszarze następujące zakazy i nakazy:
1. zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych;
2. zakazuje się utrzymywania na wolnym powietrzu drobiu i innych ptaków;
3. nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa;4.zakazuje się korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu;

5.
zakazuje się pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo;
6.
zakazuje się wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych;
 
7.
zakazuje się utrzymywania kaczek i gęsi z innymi gatunkami drobiu;
 
8.
nakazuje się zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków;
 
9.
nakazuje się stosować w gospodarstwie obuwie i odzież ochronną przeznaczoną do pracy wyłącznie w gospodarstwie;
 
10.
nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób;
 
11.
nakazuje się powiadomić właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku choroby drobiu;
 
12.
nakazuje się sporządzić spis wszystkich miejsc utrzymywania drobiu;
 
13.
nakazuje prowadzić przez osoby utrzymujące drób dzienną ewidencję dotyczącą spadku spożycia paszy i wody, produkcji jaj (nieśności) oraz upadków zwierząt.
 
 
Traci moc rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego.
 
Podmiotem właściwym w zakresie udzielania wszelkich informacji jest Powiatowy inspektorat Weterynarii w Słupsku, ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk, tel. 59 842-31-07, e-mail: piwslupsk@gdansk.wiw.gov.pl


Wybierz język / translate »