Miesiąc: maj 2021

Zdjęcie przedstawia nauczyciela siedzącego przy komputerze

Kurs kosztorysowania w sieciach teletechnicznych

Category : projekty

W dniach 24.05.2021 do 28.05.2021 roku zrealizowano Kurs kosztorysowania w sieciach teletechnicznych dla jednego nauczyciela naszej szkoły.

Celem kursu było zapoznanie z programem do kosztorysowania w ramach wersji edukacyjnej. Omówienie istotnych zagadnień dotyczących zasad tworzenia obmiarów i wycen prac związanych z pracami teletechnicznymi. Samodzielnie tworzenie kosztorysów w zakresie instalacji teletechnicznych, uwzględniających specyfikę materiału nauczania w zawodzie technik elektronik oraz technik informatyk i teleinformatyk.


Zdjęcie informujące o nowych wydarzeniach

kurs SEP

W dniu 21.05.2021 zrealizowano kurs SEP  dla siedmiu nauczycieli naszej szkoły.

Celem kursu było uzyskanie uprawnień kategorii „E” do 1kV.


Zdjęcie promujące szkolny serwer Minecraft

Zdjęcie informujące o nowych wydarzeniach

Laureaci etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej z informatyki

Laureaci etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej z informatyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021 zorganizowanej w ramach projektu Zdolni z Pomorza


Zdjęcie przedstawia pielęgniarkę ze strzykawką

Rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19 dla 16 i 17 latków.

Komunikat nr 7 Ministra Zdrowia w sprawie stosowanych schematów szczepień przeciw COVID-19 preparatami AstraZeneca, Pfizer/BionTech oraz Moderna.

W dniu 17 maja 2021 r. rusza rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób w wieku 16-17 lat. Zachęcamy do wcześniejszego pobrania formularza i podpisania go przez opiekuna prawnego.

Jeśli ktoś nie będzie miał wydrukowanego kwestionariusza ze sobą, to otrzyma go do wypełnienia w Punkcie Szczepień. Wówczas osoba niepełnoletnia będzie musiała przyjść na szczepienie z opiekunem prawnym, który wyraża zgodę na udzielenie świadczenia.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 wypełniany jest w przypadku szczepienia osoby, która w dniu szczepienia nie ukończyła 18 r.ż. Wypełnia go osoba szczepiona wraz z opiekunem prawnym.

Wersja kwestionariusza dla osób niepełnoletnich  zawiera uzupełnienie o zgodę opiekuna ustawowego na szczepienie osoby niepełnoletniej. W przypadku szczepienia osoby, która ukończyła 16 r.ż. wymagany na kwestionariuszu jest również podpis wyrażający zgodę na wykonanie szczepienia przeciw COVID-19.

Odpowiedzi na pytania z kwestionariusza pozwolą personelowi kwalifikującemu do szczepienia zdecydować, czy danej osoby można wykonać szczepienie przeciw COVID-19. Odpowiedzi będą wykorzystane w czasie kwalifikacji do szczepienia. Osoba kwalifikująca może zadać dodatkowe pytania. W przypadku niejasności, należy poprosić o wyjaśnienie pracownika medycznego kwalifikującego lub realizującego szczepienie.

Od 17 maja, gdy rozpocznie się rejestracja nastolatków powyżej 16 roku życia, wszystkie osoby z odpowiednich roczników będą miały automatycznie wystawione e-skierowanie do szczepienia.

E-skierowanie otrzymają wszystkie osoby, które ukończyły 16 r.ż. w przypadku osób, które ukończą ten wiek w 2021 r. E-skierowania będą wystawiane po fakcie ukończenia 16 r.ż. w odstępach tygodniowych.

Obecnie tylko szczepionka Comirnaty firmy Pfizer została dopuszczona przez Europejską Agencję Leków do stosowania u osób w wieku 16 lat i starszych. Comirnaty zawiera cząsteczkę zwaną informacyjnym RNA (mRNA) z instrukcjami wytwarzania białka, nazywanego białkiem S, naturalnie występującego w SARS-CoV-2, wirusie wywołującym COVID-19. Szczepionka działa poprzez przygotowanie organizmu do obrony przed wirusem SARS-CoV-2.


Zdjęcie przedstawia logo Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Słupsku

Komunikat dotyczący zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Komunikat 10.05.2021

Słupsk, dnia 10 maja 2021 r.,
godz. 14:30
K O M U N I K AT
dotyczący zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie
miasta Słupska

W dniu 6 maja 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego ukazało się Rozporządzanie Wojewody Pomorskiego w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego (Dz. Urz. woj. pomorskiego, poz. 1672).

W rozporządzeniu obszar miasta Słupska został uznany jako zagrożony grypą ptaków w związku
z występowaniem grypy ptaków u ptaków dzikich.

Rozporządzenie wprowadza w ww. obszarze następujące zakazy i nakazy:
1. zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych;
2. zakazuje się utrzymywania na wolnym powietrzu drobiu i innych ptaków;
3. nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa;4.zakazuje się korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu;

5.
zakazuje się pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo;
6.
zakazuje się wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych;
 
7.
zakazuje się utrzymywania kaczek i gęsi z innymi gatunkami drobiu;
 
8.
nakazuje się zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków;
 
9.
nakazuje się stosować w gospodarstwie obuwie i odzież ochronną przeznaczoną do pracy wyłącznie w gospodarstwie;
 
10.
nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób;
 
11.
nakazuje się powiadomić właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku choroby drobiu;
 
12.
nakazuje się sporządzić spis wszystkich miejsc utrzymywania drobiu;
 
13.
nakazuje prowadzić przez osoby utrzymujące drób dzienną ewidencję dotyczącą spadku spożycia paszy i wody, produkcji jaj (nieśności) oraz upadków zwierząt.
 
 
Traci moc rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego.
 
Podmiotem właściwym w zakresie udzielania wszelkich informacji jest Powiatowy inspektorat Weterynarii w Słupsku, ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk, tel. 59 842-31-07, e-mail: piwslupsk@gdansk.wiw.gov.pl


Wybierz język / translate »