Komunikat z dnia 21 lutego 2021 r. w sprawie zasad organizacji szczepień przeciw wirusowi SARSCoV-2 w domu pacjenta

Kategorie : koronawirus

  22.02.2021:


K O M U N I K A T
w sprawie zasad organizacji szczepień przeciw wirusowi SARSCoV-2 w domu pacjenta

1. Szczepienia przeciw wirusowi SARSCoV-2 w domu pacjenta dotyczą osób, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień
lub skorzystanie z transportu organizowanego przez Prezydenta Miasta Słupska.

2. Szczepienia dokonywać będą wyjazdowe punkty szczepień.

3. Podmiotem dedykowanym do oceny zasadności realizacji szczepienia przez wyjazdowy punkt szczepień jest właściwa placówka POZ (lekarz rodzinny).

4. Pacjent wyrażający chęć zaszczepienia (lub osoba działająca w jego imieniu), powinien skontaktować się z placówką POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej.

5. Właściwa placówka POZ, po przyjęciu zgłoszenia oraz dokonaniu weryfikacji przynależności pacjenta do danej placówki POZ (zapisania na listę aktywną), sprawdza czy
pacjent posiada e-skierowanie na szczepienie przeciwko SARS-CoV-2.

6. Jeśli pacjent nie posiada e-skierowania, a należy do grupy, objętej bieżącym harmonogramem szczepień, wówczas lekarz placówki POZ wystawia pacjentowi stosowne
skierowanie.

7. Oceny zasadności szczepienia w miejscu pobytu pacjenta, placówka POZ dokonuje na podstawie:
1) posiadanej wiedzy i dokumentacji medycznej pacjenta, lub
2) udzielonej teleporady, lub
3) wywiadu z osobą działającą w jego imieniu.

8. Ocena zasadności szczepienia w miejscu pobytu pacjenta wymaga odnotowania w dokumentacji medycznej.

9. Potwierdzenie zasadności szczepienia przez wyjazdowy punkt szczepień następuje poprzez przekazanie informacji o zasadności szczepienia w wyjazdowym punkcie szczepień
(dalej jako „informacja”) w postaci papierowej lub elektronicznej. Informacja zawiera unikalny numer skierowania pacjenta na szczepienie oraz stwierdzenie zasadności szczepienia w miejscu pobytu pacjenta. Fakt przekazania informacji zostaje odnotowany w dokumentacji medycznej pacjenta.

10. Informację przekazuje placówka POZ bezpośrednio do wyjazdowego punktu szczepień, w każdy dostępny sposób, uzgodniony z wyjazdowym punktem szczepień,
z zachowaniem bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

11. Przekazanie informacji nie oznacza kwalifikacji do samego zabiegu szczepienia, którego dokonuje lekarz wyjazdowego punktu szczepień.

12. Po otrzymaniu informacji, wyjazdowy punkt szczepień kontaktuje się z pacjentem lub osobą działającą w jego imieniu, rejestruje pacjenta w systemie e-rejestracji poprzez
utworzenie harmonogramu szczepień tzw. slotów wewnętrznych oraz wyznacza termin szczepienia w miejscu pobytu pacjenta.

13. W przypadku uznania braku przesłanek do skorzystania ze szczepienia przez wyjazdowy punkt szczepień placówka POZ informuje o tym pacjenta lub osoby działające w jego
imieniu.

14. Placówka POZ może także przekazać informację bezpośrednio do pacjenta lub osoby działającej w jego imieniu. Pacjent, któremu została przekazana informacja może samodzielnie lub za pośrednictwem osoby działającej w jego imieniu, zgłosić się do najbliższego wyjazdowego punktu szczepień, których wykaz jest podany do publicznej wiadomości na stronach Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

15. Zgłoszenie może nastąpić również za pośrednictwem pielęgniarki opieki długoterminowej. W takiej sytuacji postępowanie jest analogiczne jak w przypadku
zgłoszenia za pośrednictwem placówki POZ.

16. Pacjent wymagający działania wyjazdowego punktu szczepień nie może samodzielnie (np. przy pomocy IKP lub infolinii), tj. bez pośrednictwa świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej, pod którego opieką pacjent pozostaje (właściwa placówka POZ), zarejestrować się na tę formę szczepienia.

17. W przypadku zgłoszenia chęci szczepienia za pośrednictwem:
1) infolinii 989, lub
2) infolinii Urzędów Wojewódzkich, lub
3) samorządowych koordynatorów ds. szczepień,
konsultanci infolinii lub samorządowi koordynatorzy ds. szczepień informują pacjenta o konieczności skontaktowania się z właściwą placówką POZ celem oceny zasadności
szczepienia pacjenta w miejscu jego pobytu.

18. W przypadku bezpośredniego kontaktu pacjenta z wyjazdowym punktem szczepień, punkt ten może skontaktować się z placówką POZ celem oceny zasadności szczepienia pacjenta
w miejscu jego pobytu.


Procedury:


Koronawirus – komunikaty, ważne wiadomości, informacje bieżące, raporty, procedury i zalecenia


Wybierz język / translate »