Organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Kategorie : koronawirus

18.01.2021:


INFORMACJA DLA OSÓB Z TERENU MIASTA SŁUPSKA MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2, W TYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Przeciw Covid-19 Prezydent Miasta Słupska organizuje transport do punktów szczepień zlokalizowanych na terenie miasta Słupska.


Transport przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na terenie miasta Słupska:
  1. Osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) lub odpowiednio I grupę inwalidzką z w/w schorzeniami;
2. Osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.


Zgłaszanie potrzeby transportu do punktu szczepień:
  1. Za pośrednictwem Punktu Szczepień:
– osoba zainteresowana zgłasza trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień pracownikowi podczas osobistej rejestracji w punkcie szczepień;
– podmiot dokonujący szczepień zwraca się do koordynatora ds. transportu, wyznaczonego przez Prezydenta Miasta Słupska o potrzebie zorganizowania transportu.
  2. Osoby rejestrujące się na szczepienia poprzez bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień tel. 989 lub elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl:
– osoba zainteresowana zgłasza trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień bezpośrednio Koordynatorowi Prezydenta Miasta Słupska ds. Transportu.
3. Zgłoszenia dokonuje osoba podlegająca szczepieniu lub opiekun prawny.
4. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), uwzględniając wskazania medyczne, dokonuje kwalifikacji na szczepienia oraz do ewentualnego transportu.
5. W zgłoszeniu o potrzebie transportu należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz miejsce, datę i godzinę szczepienia.
6. Osoba zgłaszająca potrzebę transportu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
7. Dojazd do punktu szczepień będzie zorganizowany w dwie strony (tam i z powrotem).
8. Transport do punktu szczepień jest bezpłatny.
9. Dowóz osób do punktu szczepień odbywać się będzie z poszanowaniem rygorów sanitarnych i zgodnie z wytycznymi inspekcji sanitarnej.
10. Potrzeba transportu podlega weryfikacji przez Koordynatora Prezydenta Miasta Słupska ds. Transportu w zakresie jej zasadności.
11. Zgłoszenia o potrzebie transportu muszą być dokonane z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na jego zorganizowanie, nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem szczepienia.
12. Transport do punktu szczepień będzie dokonywany przez podmioty z którymi Prezydent Miasta Słupska podpisał stosowne umowy lub doraźnie, w sytuacjach nagłych przez Straż Miejską w Słupsku lub Państwową Straż Pożarną.
13. W stosunku do osób niekwalifikujących się do transportu, szczepienia  dokonywać będą w miejscu zamieszkania mobilne zespoły szczepień, zorganizowane na bazie punktów szczepień.


Dedykowanymi miejscami realizacji szczepień na terenie Miasta Słupska są następujące podmioty:
• Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku przy ul. 11 Listopada 7, tel. 721 201 115;
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lekarz Domowy” przy ul. Kołłątaja 31, tel. 601 145 550 oraz przy ul. Chełmońskiego 3 tel. 603 996 000;
• Praktyka Lekarzy Rodzinnych „AUXILIUM” Lidzińska, Słojka, Dołek przy ul. Jana Pawła II 1, tel. 59 84 68 625;
• INVICTA Sp. z o.o. przy ul. Leszczynowej 16, tel. 600 466 758;
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie, Poradnia Lekarza POZ w Słupsku przy ul. J. Lelewela 58,
tel. 47 74 20 513;
• Wojewód
zki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku przy ul. Hubalczyków 1, tel. 59 84 60 700.


Infolinia dotycząca szczepień i transportu na terenie miasta Słupska: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku
Czynna codziennie od godz. 8:00 do godz. 20:00
telefon: 59 842 64 67, 59 848 84 97
693 390 025 – SMS dla osób niesłyszących i niedosłyszących


Zgłaszanie Potrzeb Transportowych: Koordynator Prezydenta Miasta Słupska ds. Transportu – Dyżurny Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku
Dostępny całodobowo
telefon: 59 842 64 67, 59 848 84 97
693 390 025 – SMS dla osób niesłyszących i niedosłyszących
e-mail: czk@um.slupsk.pl

UWAGA: Transport do miejsca szczepień będzie uruchomiony od dnia 25 stycznia 2021 r.Załączniki:


Koronawirus – komunikaty, ważne wiadomości, informacje bieżące, raporty, procedury i zalecenia