KORONAWIRUS – komunikaty, ważne wiadomości, informacje bieżące, raporty, procedury

Zasady zlecanie testów na koronawirusa

GIS 23.09.2020

Kwarantanna

wszystko o darmowej aplikacji


.


..

Apel do mieszkańców: (wysłuchaj)


Uwaga!
Zmiana przepisów wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 522).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 2020 r. (za wyjątkiem § 1 pkt 1).

Nowo wprowadzone obowiązki:

„§ 3a. 1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozo-staje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu,oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
3 )wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

2. W przypadku gdy przemieszczanie się następuje:
1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie;
2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r.o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r.poz. 295) – środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.
3. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się do osób najbliższych w rozumieniu art. 115 § 11ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna – KORONAWIRUS

WAŻNY KOMUNIKAT!

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE..

UWAGA !!! Zmiana zasad obowiązku zakrywania ust i nosa
od dnia 16 maja 2020 r.

(Dz. U. poz. 878).

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego

w sprawie postępowania z odpadami COVID-19

informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

żywność, a koronawirus

informacja Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

koronawirus-porady

Informacja dla osób, które przekroczyły granicę RP i odbywają kwarantannę

Wypłata wynagrodzenia lub świadczenia

Pomiary temperatury

pobierz plik

Informacja WHO

Maseczki


..