Miesiąc: marzec 2020

Zdjęcie informujące o deklaracji dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP

Dane teleadresowe jednostki:
Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku
ul. Szczecińska 60
76-200 Słupsk
e-mail: sekretariat@zsp1slupsk.pl
tel. (059) 8433178

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-23

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo;
– dokumenty mogą być zapisane w PDF lub w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji;
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
– dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
– brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Powody wyłączenia:
– strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-03-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury.
Nasza strona powinna dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.
Firefox, Chrome, Microsoft Edge:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Aldona Pląska
e-mail: sekretariat@zsp1slupsk.pl
telefon: (059) 8433178

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art.18 z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Główne wejście do budynku szkoły znajduje się od ulicy Dunikowskiego, prowadzą do niego schody.
Budynek nie posiada podjazdu, wind oraz toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Wejście do szkoły jest udostępniane za pomocą karty magnetycznej lub domofonu.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
Szkoła dysponuje parkingiem dla samochodów osobowych bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.


Zdjęcie informujące o nowych wydarzeniach

UWAGA! Rozpoczynamy… ZDALNE NAUCZANIE

Drodzy uczniowie,
od 25.03.2020 rozpoczynamy zdalne nauczanie.

Zapoznaj sie z instrukcjami przesłanymi poniżej

 

Teams – instrukcja instalacji

plik pdf

 

Teams – instrukcja dołączenia do zespołu i spotkania

plik pdf


Zdjęcie dotyczące epidemii koronawirusa

KORONAWIRUS – komunikaty, ważne wiadomości, informacje bieżące, raporty, procedury

Zasady zlecanie testów na koronawirusa

GIS 23.09.2020

Kwarantanna

wszystko o darmowej aplikacji


.


..

Apel do mieszkańców: (wysłuchaj)


Uwaga!
Zmiana przepisów wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 522).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 2020 r. (za wyjątkiem § 1 pkt 1).

Nowo wprowadzone obowiązki:

„§ 3a. 1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozo-staje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu,oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
3 )wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

2. W przypadku gdy przemieszczanie się następuje:
1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie;
2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r.o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r.poz. 295) – środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.
3. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się do osób najbliższych w rozumieniu art. 115 § 11ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna – KORONAWIRUS

WAŻNY KOMUNIKAT!

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE..

UWAGA !!! Zmiana zasad obowiązku zakrywania ust i nosa
od dnia 16 maja 2020 r.

(Dz. U. poz. 878).

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego

w sprawie postępowania z odpadami COVID-19

informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

żywność, a koronawirus

informacja Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

koronawirus-porady

Informacja dla osób, które przekroczyły granicę RP i odbywają kwarantannę

Wypłata wynagrodzenia lub świadczenia

Pomiary temperatury

pobierz plik

Informacja WHO

Maseczki


..


Zdjęcie informujące o nowych wydarzeniach

WAŻNY KOMUNIKAT!

W związku z ogłoszeniem zagrożenia epidemicznego, informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo wyłączamy od 16 do 25 marca 2020 r. bezpośrednią obsługę interesantów.

Można się z nami kontaktować drogą elektroniczną:  sekretariat@zsp1slupsk.pl,  e-PUAP  lub telefonicznie 59 8433178, 699926174.

Informujemy również, że planowane na 24 marca 2020 r. spotkanie z Rodzicami zostaje odwołane. Zachęcamy Rodziców do kontaktów i śledzenia na bieżąco osiągnięć swoich dzieci poprzez dziennik elektroniczny.


Zdjęcie informujące o nowych wydarzeniach

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE

Mając na względzie istniejące zagrożenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkół, Premier Rzeczpospolitej Polski i Minister Edukacji Narodowej podjęli decyzję o zawieszeniu zajęć w szkołach w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

W związku z tym Dyrektor Zespołu Szkół „Elektryk” informuje, że:

od 12. 03. 2020 r. (czwartek) uczniowie nie przychodzą do szkoły – zajęcia są zawieszone;

zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu, czyli praktyk zawodowych w technikum

uczniowie szkoły branżowej I stopnia będący młodocianymi pracownikami również nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach, chyba że pracodawca postanowi inaczej;

nauczyciele będą przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu i przekazywali je za pomocą e-dziennika, zgodnie z potrzebami;

każdy uczeń może skontaktować się ze swoim nauczycielem za pomocą e-dziennika w celu ustalenia sposobów uzupełniania, poprawiania zaległości, realizacji materiału, przekazania wykonanych prac;

zachęcamy do korzystania z platformy epodreczniki.pl i materiaów do samodzielnej nauki

terminy projektowania i wystawiania ocen pozostają bez zmian;

prosimy uczniów i rodziców o systematyczne korzystanie z e-dziennika w celu śledzenia komunikatów;

UCZNIU:

pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

RODZICU:

zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 


Zdjęcie przedstawia uczniów i nauczycieli ustawionych w rzędzie z okazji happeningu

Happening z okazji 210 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina

Z okazji 210 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, z naszej szkoły pod wodzą p. A. Szczygielskiego ruszyła barwna ekipa, uzbrojona w okolicznościowe hasła, by wziąć udział w happeningu przy pomniku znanego i uznanego w całym świecie kompozytora.

Fotogaleria >>>


Wybierz język / translate »